Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis Jakarta, Depok, Tangerang.saelake lesa adaviyak veb gatika meya baevin vana sthitika tavamat haesirima adaviye pathakayata .aeta haekiyavan vaeni kirima huvamaru tiruva menu podu haraha pitu boho ,lesa pahasukaranayak samskarana aetulu )SSI( parsavayata sevadayakaye tavamat adavi veb sthitika ,saha ;.ketaya .karanna ek pela saha pintura tula kramayak prakasana dijital torava hasuruvamin srjuva​​ direktarayak evata gena tora accuvak sudusu aesuren eva ,deyi laba ida kirimata udugata ha saedimata pitu veb valata adavi veb HTML parisilakayinta samskarakayin padaka akrti vaeni ayibi .karayi nirmanaya kirimak idiripat margagata pohosat madhya vaeni lekhana venat saha blogs ,intro ,widgets ,pitu veb ,samskarakavarun margagata WYSIWYG ;laebe karanu jananaya magin mrdukamgaya samskaraka svayamkriyava salakuna HTML avasan atara lada karana samskaranaya karamin bhavita GUI adaviye veb ,)Dreamweaver Macromedia pera mita( Dreamweaver Adobe saha FrontPage Microsoft vana samskarakavarun nobaerdi WYSIWYG ;laebe meheyavanu kelinma salakunu HTML ha antargataya tula vaedasatahana samskaraka ,samskarakavaru akuru vaeni TextEdit ho Notepad paridi haeki kala samskaranaya bhavitayen hatarak varga mrdukamga pulul adavi veb sthitika Perihal Situs Web

Perihal Situs Web.haekiya viya aetulat toraturu haraha menu navikakarana saha ,drsya / sravya ,sajivanaya ,chayarupa ,pela ,toraturu pilibarda sevavan saha nispadana ehi ,samagamak .laebe karanu idiripat toraturu sthitika ,niscita purva parisilakayinta eva atara vana adavi veb sthitika nitarama udaharana alevikarana ho akrti sarala vaeni adaviyak veb patrika ho adaviyak veb pahaka pitu ,adavi veb sarala ,adavivala veb .haekiya viya avasya mrdukamga saha kusalata nirmana adavi veb mulika atara vana kriyavaliyak kriyakari atin sardaha kirima samskaranaya antargatayan anekut saha chayarupa ,pela ,vuvada haeki kala yavatkalina himikaruta adaviye veb .aeta sapayanu toraturu sammata ,sthavara sardaha kalayak digu adaviyak veb sthitika samanava ha dima laba atpotak mudrita ganudenukaruvanta ho ganudenukaruvanta .karayi pradarsanaya toraturu ekama amuttantama saema samanyayen adaviya veb vargaye mema .haekiya saelakiya lesa antargatayak “sthitika” lesa antarkriyakarakayak novana “samanya” ho kalahot dhavanaya svayamkriyava vidiyovak ho sravya .ve bhavita lesa kotasak antargataye pradhana saha penuma vana balaporottu kirimata bhavita samanyayen pintura .ve bhavita kirimata palanaya penuma vada simavata HTML mulika )CSS( sit stayil kaeskaedin ;)HTML( bhasava markpp hayipartet prathamikava eya .ve pitu veb aeti kara gabada sevadayakaye akrtiye yaevena bravsarayata veb sevadayakaye yanu adaviya veb sthitika Perihal Situs Web